「TVBox」数据源合集

TVBox是一个目前最强大的Github开源电视盒子之一,原版只有一个空盒子,需自定义导入数据源,本文收集了各种互联网大佬封装的数据源,只需复制粘贴至软件内部即可!

内容持续更新,建议收藏,以防走丢

57号同学 - 万物皆可白嫖 (www.57cool.cool)

一、简易教程

我的 –> 设置 –> 配置地址 –> 请输入 数据源链接 –> 确定

二、数据源整理

复制粘贴就能用,如果在手机端复制不了,建议点击链接,打开后在浏览器地址栏复制!!

如有失效,请留言反馈

2.1 单线路地址

|线路链接(如有实效,请留言)|
|-|-|-|
|https://raw.gitmirror.com/gaotianliuyun/gao/master/XYQ.json|
|https://xhdwc.tk/0|
|https://u.kstore.space/download/2863/01.txt|
|https://raw.gitmirror.com/guot55/YGBH/main/ygbox.json|
|https://agit.ai/mmmgit/tvbox/raw/branch/main/zzz1.json|
|https://weixine.net/ysc.json|
|https://d.kstore.space/download/2883/0110.txt|
|https://pastebin.com/raw/5NHaxyGR|
|https://gcore.jsdelivr.net/gh/liu673cn/box/m.json|
|https://cdn.jsdelivr.net/gh/liu673cn/box@main/m.json|
|https://100km.top/0|
|http://pandown.pro/tvbox/tvbox.json|
|http://home.jundie.top:81/top98.json|
|https://raw.liucn.cc/box/m.json|
|https://pastebin.com/raw/gtbKvnE1|
|https://pastebin.com/raw/sbPpDm9G|
|https://agit.ai/hu/hcr/raw/branch/master/MMM.txt|
|https://gcore.jsdelivr.net/gh/gaotianliuyun/gao/js.json|
|https://gcore.jsdelivr.net/gh/xianyuyimu/TVBOX-/TVBox/一木自用.json|
|https://gcore.jsdelivr.net/gh/XiaoYiChaHang/tvbox/ysj.json|
|https://gcore.jsdelivr.net/gh/gaotianliuyun/gao/js.json|
|https://agit.ai/cyl518/yl/raw/branch/master/ml.json|
|https://agit.ai/Yoursmile7/TVBox/raw/branch/master/XC.json|
|http://xhztv.top/xhz.json|
|http://肥猫.live|
|http://饭太硬.top/tv|
|https://wds.ecsxs.com/230989.json|
|http://tv.nxog.top/m/111.php?ou=%E6%AC%A7%E6%AD%8C&mz=index2&xl=&jar=index2|
|http://8.210.232.168/xc.json|
|https://szyyds.cn/tv/x.json|
|https://agit.ai/leevi/PlG/raw/branch/master/jsm.json|
|https://ghproxy.net/https://raw.githubusercontent.com/xyq254245/xyqonlinerule/main/XYQTVBox.json|
|https://cn.kstore.space/download/2863/01.txt|
|https://download.kstore.space/download/2883/nzk/nzk0722.json|
|https://agit.ai/guot54/ygbh/raw/branch/master/PRO.json|
|http://svip.weixine.net:88/uploads/itvbox/svip.json|
|http://www.liuyunw.com:88/img|
|https://www.macms.pro/box/3.json|
|https://agit.ai/n/b/raw/branch/a/b/c.json|
|https://tv.lan2wan.top/candymuj.json|
|http://yydf.540734621.xyz/yydf/yydf/bd/yydf.json|
|https://ghproxy.net/https://raw.githubusercontent.com/gaotianliuyun/gao/master/js.json|
|http://sinopacifichk.com/box/56.txt|
|https://cyuan.netlify.app/tvbox/lives/18+/18+2023.txt|
|https://cyuan.netlify.app/tvbox/lives/18+/18+千部独家传媒无水印来袭tvlist.txt|
|https://cyuan.netlify.app/tvbox/lives/18+/18%F0%9F%88%B2%EF%B8%8F.txt|
|https://cyuan.netlify.app/zy-player/sites2.json|
|https://fastly.jsdelivr.net/gh/ls125781003/dmtg@master/zy.json|
|https://agit.ai/guot54/ygbh/raw/branch/master/zy.json|
|https://jsd.cdn.zzko.cn/gh/ls125781003/dmtg@master/zy.json|
|https://github.moeyy.xyz/raw.githubusercontent.com/gaotianliuyun/gao/master/0827.json|
|https://github.moeyy.xyz/https://raw.githubusercontent.com/xyq254245/xyqonlinerule/main/XYQTVBox.json|

2.2 单线路地址

|线路链接(如有实效,请留言)|
|-|-|-|
|http://xhztv.top/tvbox.txt|
|https://tv.youdu.fan:666|
|https://youdu.fan/DC.txt|
|https://weixine.net/api.json|
|https://cf.weixine.net/api.json|
|http://cdn.qiaoji8.com/tvbox.json|
|http://www.wya6.cn/tv/yc.json|
|https://cyuan.netlify.app/tvbox/store18.json|
|https://cyuan.netlify.app/tvbox/lc.txt|
|https://cyuan.netlify.app/tvbox/duo.json|